اسپرماتوسل

اسپرماتوسل (کیسه ی حاوی اسپرم) یک کیسه ی کوچک غیر طبیعی است که در اپی دیدیم (لوله ذخیره کننده و انتقال دهنده اسپرم) ایجاد می شود. اسپرماتوسل غیرسرطانی و عموما فاقد درد است که از مایعی شیری رنگ و سفید که ممکن است حاوی اسپرم باشد. علت رخداد اسپرماتوسل مشخص نیست اما ممکن است بدلیل…