مامو گرافی چیست و چه زمانی برای ماموگرافی مناسب است؟

مامو گرافی چیست و چه زمانی برای ماموگرافی مناسب است؟ برای انجام تست ماموگرافی، چرخه طبیعی قاعدگی خود را زیر نظر قرار دهید. هفته پس از پایان دوران قاعدگی از نظر زمانی برای انجام ماموگرافی ( ماموگرافی چیست ) ایده آل است. هفته قبل از شروع قاعدگی زمان مناسبی برای انجام ماموگرافی نیست؛ زیرا در…